Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Roman Ciesielski

Roman Ciesielski

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 83, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Kowalewski

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy stała Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Czerwin . członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 12:41:36 w sprawie powołania skłau osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:44:58 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:50:04 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:53:14 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Sesja Inauguracyjna za
2018-12-07 12:10:15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:17:45 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:21:33 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:27:33 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:24:27 Uchwała Nr IV/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:35:18 Uchwała Nr IV/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:44:49 Uchwała Nr IV/14/18 uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:54:26 Uchwała Nr IV/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:00:02 Uchwała Nr IV/16/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:57:00 Uchwała nr IV/18/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 14:08:26 Uchwała nr IV/19/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019–2034. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 14:27:08 Uchwała nr IV/20/18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:50:33 Uchwała nr IV/17/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:15:50 Uchwała Nr V/1/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:26:10 Uchwała Nr V/2/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:29:58 Uchwała Nr V/3/19 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:33:37 Uchwała Nr V/4/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:36:38 Uchwała Nr V/5/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:51:32 Uchwała Nr V/6/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice. V sesja Rady Gminy Czerwin przeciw
2019-03-13 10:16:33 Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Czerwin VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:17:46 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:24:45 Uchwała Nr VI/7/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:33:09 Uchwała Nr VI/8/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:36:52 Uchwała Nr VI/9/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:39:58 Uchwała Nr VI/10/19 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:27:37 Uchwała Nr VI/11/19 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:34:04 Uchwały Nr VI/12/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:12:48 Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Czerwin VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:20:20 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Czerwin. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:27:47 Uchwała Nr VII/13/19 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:34:31 Uchwała Nr VII/14/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:43:49 Uchwała Nr VII/15/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:51:39 Uchwała Nr VII/16/19 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:59:32 Uchwała Nr VII/17/19 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:04:52 Uchwała Nr VII/18/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:08:26 Uchwała Nr VII/19/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:13:29 Uchwała Nr VII/20/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:18:13 Uchwała Nr VII/21/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:22:41 Uchwała Nr VII/22/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Sokołowo. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:08:34 Porządek obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:09:53 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Czerwin VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:13:14 Uchwała Nr VIII/23/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:18:16 Uchwała Nr VIII/24/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:00 Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:40 Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:23:11 Uchwała Nr IX/25/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:27:58 Uchwała Nr IX/26/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2018. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:32:50 Uchwała Nr IX/27/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:42:07 Uchwała Nr IX/28/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:07:36 Uchwała Nr IX/29/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:10:26 Uchwała Nr IX/30/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-09-30 14:14:50 Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Czerwin XII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-09-30 14:16:04 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Czerwin XII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-09-30 14:24:49 Uchwała nr XII/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:13:33 Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:16:14 Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:26:42 Uchwała nr XIII/42/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:31:32 Uchwała nr XIII/43/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:35:02 Uchwała Nr XIII/44/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:38:41 Uchwała Nr XIII/45/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:54:18 Uchwała Nr XIII/46/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:19:49 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-12-30 12:09:10 Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:10:34 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:20:03 Uchwała Nr XIV/47/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:49:38 Uchwała Nr XIV/48/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:55:28 Uchwała Nr XIV/49/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:09:21 Uchwała Nr XIV/50/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2020–2030. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:24:42 Uchwała Nr XIV/51/19 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:10:41 I. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 9 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:11:50 II. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 10 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:16:08 Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:23:35 Uchwała Nr XV/1/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:26:54 Uchwała Nr XV/2/20 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:29:51 Uchwała Nr XV/3/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:33:31 Uchwała Nr XV/4/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:38:02 Uchwała Nr XV/5/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:42:39 Uchwała Nr XV/6/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:50:23 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2019. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:07:39 Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:10:23 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:16:46 Uchwała Nr XVI/7/20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:21:55 Uchwała Nr XVI/8/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:26:51 Uchwała Nr XVI/9/20 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:30:26 Przekazanie organowi wykonawczemu wniosku Mieszkańców Wsi Łady-Mans oraz Mieszkańców wsi Załuski o wyasfaltowanie w 2020 roku drogi gminnej o numerze 136 obręb Lady Mans oraz drogi gminnej o numerze 91 obręb Łady-Mans. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:32:49 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:35:00 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:12:16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:17:15 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:24:05 Uchwała Nr XVII/10/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2020 roku”. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:31:41 Uchwała Nr XVII/11/20 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:36:48 Uchwała Nr XVII/12/20 w sprawie ustalenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, w tym nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:40:38 Uchwała Nr XVII/13/20 w sprawie warunków i trybu obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:44:29 Uchwała Nr XVII/14/20 w sprawie Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:56:27 UchwałaNr XVII/15/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:59:53 Uchwała Nr XVII/16/20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:04:19 Uchwała Nr XVII/17/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysów w sołectwach Załuski, Sokołowo. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:07:30 Uchwała nr XVII/18/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:11:41 Uchwała nr XVII/19/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:13:57 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2019 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:21:03 Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Czerwin. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:22:12 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Czerwin. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:29:15 Uchwała Nr XVIII/20/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2019. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:32:52 Uchwała Nr XVIII/21/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:38:56 Uchwała Nr XVIII/22/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:42:42 Uchwała Nr XVIII/23/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:00:17 Uchwała Nr XVIII/24/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:06:18 Uchwała Nr XVIII/25/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:13:30 Uchwała Nr XVIII/26/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:19:10 Uchwała Nr XVIII/27/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Malinowa nowego dotycząca wznowienia gospodarstwa chlewni świń. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-18 13:35:19 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Czerwin. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-18 13:37:50 Uchwała Nr XIX/28/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-18 13:40:40 Uchwała Nr XIX/29/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-10-29 12:33:04 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Czerwin XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:34:26 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Czerwin XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:38:27 Uchwała Nr XXII/40/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:49:13 Uchwała Nr XXII/41/20 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czerwin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:52:36 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2036 XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:59:42 Uchwała nr XXII/43/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 13:01:24 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:38:54 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:39:56 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Czerwin XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:48:00 Uchwała Nr XXIII/44/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:01:53 Uchwała Nr XXIII/45/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:10:07 Uchwała Nr XXIII/46/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:17:18 Uchwała Nr XXIII/47/20 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:25:49 Uchwała Nr XXIII/48/20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:31:56 Uchwała nr XXIII/49/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:13:42 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, jako punkt 11. XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:35:26 Uchwała Nr XXIII/50/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:34:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:35:35 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:43:22 Uchwała Nr XXIV/51/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:55:55 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czerwin w roku szkolnym 2019/2020. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:31:06 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, jako punkt 6. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:53:50 Uchwała nr XXIV/52/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:12:50 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Czerwin XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:14:25 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:26:06 Uchwała nr XXV/53/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:42:42 Uchwała nr XXV/54/20 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:46:01 Uchwała nr XXV/55/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2036 XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:50:21 Uchwała nr XXV/56/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:54:14 uchwała Nr XXV/57/20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:18:08 Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:19:31 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Czerwin XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:28:30 Uchwała Nr XXVI/1/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2021 r. XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:31:44 Uchwała Nr XXVI/2/21 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na rok 2021 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:34:55 Uchwała Nr XXVI/3/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021 rok XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:38:09 Uchwała Nr XXVI/4/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:42:39 Uchwała Nr XXVI/5/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:51:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2020 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:10:14 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:11:25 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:20:45 Uchwała Nr XXVII/6/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2021 roku” XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:24:45 Uchwała Nr XXVII/7/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/46/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:52:54 Uchwała nr XXVII/8/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN wstrzymał się
2021-03-18 12:55:20 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2020 rok XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 12:55:03 Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 12:56:04 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:06:09 Uchwała Nr XXVIII/9/21 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:11:09 Uchwała Nr XXVIII/10/21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2020 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:19:26 Uchwała Nr XXVIII/11/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:22:51 Uchwała Nr XXVIII/12/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwin na lata 2021-2024” XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:25:25 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020 XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:27:38 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2020 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:29:43 Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2020 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 12:44:10 Rozszerzenie porządku obrad jako pkt 8 -rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039. XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN wstrzymał się
2021-06-29 13:09:31 Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Czerwin XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:10:59 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:23:48 Uchwała Nr XXIX/13/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:47:05 Uchwała nr XXIX/14/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2020 rok. XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:56:04 Uchwała nr XXIX/15/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:03:44 Uchwała nr XXIX/16/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039. XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:08:14 Uchwała Nr XXIX/17/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2020 XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:13:13 Uchwała Nr XXIX/18/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czerwin na lata 2021-2025 XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:19:57 Uchwała NR XXIX/19/21w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:06:57 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Czerwin XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:08:05 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Czerwin XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:25:50 Uchwała Nr XXX/20/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:29:57 Uchwała Nr XXX/21/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:32:52 Uchwała Nr XXX/22/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:42:16 Wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Klubu Senior + w Dzwonku XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:15:23 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Czerwin XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:16:21 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Czerwin XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:20:48 Uchwała Nr XXXI/23/21 w sprawie nadania Statutu Klubu Senior+ w Dzwonku XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:29:50 Uchwała Nr XXXI/24/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:33:37 Uchwała Nr XXXI/25/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Czerwin na lata 2021-2023 XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:37:07 Uchwała Nr XXXI/26/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata 2021-2023 XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:40:28 Uchwała Nr XXXI/27/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:46:29 Uchwała Nr XXXI/28/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-09-30 14:04:05 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Czerwin XXXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-09-30 14:05:05 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Czerwin XXXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-09-30 14:10:15 Uchwała nr XXXII/29/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-09-30 14:15:49 Uchwała nr XXXII/30/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 13:39:10 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 13:40:22 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 13:55:42 Uchwała Nr XXXIV/35/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:00:42 Uchwała Nr XXXIV/36/21 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:04:56 Uchwała Nr XXXIV/37/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:08:10 Uchwała Nr XXXIV/38/21 w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:13:52 Uchwała Nr XXXIV/39/21 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2021 rok XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za