Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czerwin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 81, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Czerwin

Status: powołany - 21.11.2018

 

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy stała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Czerwin członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 12:41:36 w sprawie powołania skłau osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:44:58 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:50:04 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:53:14 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Sesja Inauguracyjna za
2018-12-07 12:10:15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:17:45 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:21:33 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:27:33 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:24:27 Uchwała Nr IV/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:35:18 Uchwała Nr IV/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:44:49 Uchwała Nr IV/14/18 uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:54:26 Uchwała Nr IV/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:00:02 Uchwała Nr IV/16/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:57:00 Uchwała nr IV/18/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 14:08:26 Uchwała nr IV/19/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019–2034. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 14:27:08 Uchwała nr IV/20/18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:50:33 Uchwała nr IV/17/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:15:50 Uchwała Nr V/1/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:26:10 Uchwała Nr V/2/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:29:58 Uchwała Nr V/3/19 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:33:37 Uchwała Nr V/4/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:36:38 Uchwała Nr V/5/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:51:32 Uchwała Nr V/6/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:16:33 Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Czerwin VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:17:46 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:24:45 Uchwała Nr VI/7/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:33:09 Uchwała Nr VI/8/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:36:52 Uchwała Nr VI/9/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:39:58 Uchwała Nr VI/10/19 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:27:37 Uchwała Nr VI/11/19 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:34:04 Uchwały Nr VI/12/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:12:48 Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Czerwin VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:20:20 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Czerwin. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:27:47 Uchwała Nr VII/13/19 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:34:31 Uchwała Nr VII/14/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:43:49 Uchwała Nr VII/15/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:51:39 Uchwała Nr VII/16/19 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:59:32 Uchwała Nr VII/17/19 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:04:52 Uchwała Nr VII/18/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:08:26 Uchwała Nr VII/19/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:13:29 Uchwała Nr VII/20/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:18:13 Uchwała Nr VII/21/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:22:41 Uchwała Nr VII/22/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Sokołowo. VII sesja Rady Gminy Czerwin wstrzymał się
2019-06-18 15:08:34 Porządek obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:09:53 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Czerwin VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:13:14 Uchwała Nr VIII/23/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:18:16 Uchwała Nr VIII/24/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:00 Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:40 Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:23:11 Uchwała Nr IX/25/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:27:58 Uchwała Nr IX/26/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2018. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:32:50 Uchwała Nr IX/27/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:42:07 Uchwała Nr IX/28/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:07:36 Uchwała Nr IX/29/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:10:26 Uchwała Nr IX/30/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:10:03 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Czerwin XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:13:26 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Czerwin XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:18:39 Uchwała Nr XI/35/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:22:41 Uchwała Nr XI/36/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:26:40 Uchwała Nr XI/37/19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:31:29 Uchwała Nr XI/38/19 zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:35:11 Uchwała Nr XI/39/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:39:13 Uchwała nr XI/40/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:13:33 Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:16:14 Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:26:42 Uchwała nr XIII/42/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:31:32 Uchwała nr XIII/43/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:35:02 Uchwała Nr XIII/44/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:38:41 Uchwała Nr XIII/45/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:54:18 Uchwała Nr XIII/46/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:19:49 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-12-30 12:09:10 Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:10:34 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:20:03 Uchwała Nr XIV/47/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:49:38 Uchwała Nr XIV/48/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:55:28 Uchwała Nr XIV/49/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:09:21 Uchwała Nr XIV/50/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2020–2030. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:24:42 Uchwała Nr XIV/51/19 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:10:41 I. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 9 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:11:50 II. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 10 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:16:08 Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:23:35 Uchwała Nr XV/1/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:26:54 Uchwała Nr XV/2/20 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:29:51 Uchwała Nr XV/3/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:33:31 Uchwała Nr XV/4/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:38:02 Uchwała Nr XV/5/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:42:39 Uchwała Nr XV/6/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:50:23 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2019. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:07:39 Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:10:23 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:16:46 Uchwała Nr XVI/7/20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:21:55 Uchwała Nr XVI/8/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:26:51 Uchwała Nr XVI/9/20 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:30:26 Przekazanie organowi wykonawczemu wniosku Mieszkańców Wsi Łady-Mans oraz Mieszkańców wsi Załuski o wyasfaltowanie w 2020 roku drogi gminnej o numerze 136 obręb Lady Mans oraz drogi gminnej o numerze 91 obręb Łady-Mans. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:32:49 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:35:00 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:12:16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:17:15 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:24:05 Uchwała Nr XVII/10/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2020 roku”. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:31:41 Uchwała Nr XVII/11/20 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:36:48 Uchwała Nr XVII/12/20 w sprawie ustalenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, w tym nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:40:38 Uchwała Nr XVII/13/20 w sprawie warunków i trybu obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:44:29 Uchwała Nr XVII/14/20 w sprawie Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:56:27 UchwałaNr XVII/15/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:59:53 Uchwała Nr XVII/16/20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:04:19 Uchwała Nr XVII/17/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysów w sołectwach Załuski, Sokołowo. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:07:30 Uchwała nr XVII/18/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:11:41 Uchwała nr XVII/19/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:13:57 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2019 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:08:27 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:11:20 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:12:16 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:29:48 Uchwała Nr XX/30/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:54:14 Uchwała nr XX/31/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 13:03:26 Uchwała nr XX/32/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 13:09:14 Uchwała nr XX/33/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:34:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:35:35 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:43:22 Uchwała Nr XXIV/51/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:55:55 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czerwin w roku szkolnym 2019/2020. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:31:06 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, jako punkt 6. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:53:50 Uchwała nr XXIV/52/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:15:46 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:24:04 Projekt uchwały Nr XXXVIII/4/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:28:44 Projekt uchwały Nr XXXVIII/5/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:34:53 Projekt uchwały Nr XXXVIII/6/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Wiejskiego „Mój Rynek” w Czerwinie XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:39:02 Projekt uchwały Nr XXXVIII/7/22 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2022 rok XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:41:21 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2021 r. XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za