Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czerwin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Mierzejewski

Mariusz Mierzejewski

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 72, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusz Dąbkowski

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy stała Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Czerwin . członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 12:41:36 w sprawie powołania skłau osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:44:58 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:50:04 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:53:14 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Sesja Inauguracyjna za
2018-12-07 12:10:15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:17:45 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:21:33 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:27:33 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:24:27 Uchwała Nr IV/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:35:18 Uchwała Nr IV/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:44:49 Uchwała Nr IV/14/18 uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 12:54:26 Uchwała Nr IV/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:00:02 Uchwała Nr IV/16/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:57:00 Uchwała nr IV/18/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 14:08:26 Uchwała nr IV/19/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019–2034. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 14:27:08 Uchwała nr IV/20/18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-28 13:50:33 Uchwała nr IV/17/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029. IV sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:15:50 Uchwała Nr V/1/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:26:10 Uchwała Nr V/2/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:29:58 Uchwała Nr V/3/19 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:33:37 Uchwała Nr V/4/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:36:38 Uchwała Nr V/5/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:51:32 Uchwała Nr V/6/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice. V sesja Rady Gminy Czerwin przeciw
2019-03-13 10:16:33 Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Czerwin VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:17:46 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:24:45 Uchwała Nr VI/7/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:33:09 Uchwała Nr VI/8/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:36:52 Uchwała Nr VI/9/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:39:58 Uchwała Nr VI/10/19 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:27:37 Uchwała Nr VI/11/19 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:34:04 Uchwały Nr VI/12/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:12:48 Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Czerwin VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:20:20 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Czerwin. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:27:47 Uchwała Nr VII/13/19 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:34:31 Uchwała Nr VII/14/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:43:49 Uchwała Nr VII/15/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:51:39 Uchwała Nr VII/16/19 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 13:59:32 Uchwała Nr VII/17/19 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:04:52 Uchwała Nr VII/18/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:08:26 Uchwała Nr VII/19/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:13:29 Uchwała Nr VII/20/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:18:13 Uchwała Nr VII/21/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-04-26 14:22:41 Uchwała Nr VII/22/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Sokołowo. VII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:00 Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:40 Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:23:11 Uchwała Nr IX/25/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:27:58 Uchwała Nr IX/26/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2018. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:32:50 Uchwała Nr IX/27/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:42:07 Uchwała Nr IX/28/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:07:36 Uchwała Nr IX/29/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:10:26 Uchwała Nr IX/30/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 13:06:52 Porządek obrad X sesji Rady Gminy Czerwin X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 13:08:03 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Czerwin X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 13:52:29 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 14:21:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 14:27:30 Uchwała w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 14:31:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:10:03 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Czerwin XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:13:26 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Czerwin XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:18:39 Uchwała Nr XI/35/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:22:41 Uchwała Nr XI/36/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:26:40 Uchwała Nr XI/37/19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:31:29 Uchwała Nr XI/38/19 zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:35:11 Uchwała Nr XI/39/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:39:13 Uchwała nr XI/40/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:13:33 Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:16:14 Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:26:42 Uchwała nr XIII/42/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:31:32 Uchwała nr XIII/43/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:35:02 Uchwała Nr XIII/44/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:38:41 Uchwała Nr XIII/45/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:54:18 Uchwała Nr XIII/46/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:19:49 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-12-30 12:09:10 Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:10:34 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:20:03 Uchwała Nr XIV/47/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:49:38 Uchwała Nr XIV/48/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:55:28 Uchwała Nr XIV/49/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:09:21 Uchwała Nr XIV/50/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2020–2030. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:24:42 Uchwała Nr XIV/51/19 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:10:41 I. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 9 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:11:50 II. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 10 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:16:08 Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:23:35 Uchwała Nr XV/1/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:26:54 Uchwała Nr XV/2/20 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:29:51 Uchwała Nr XV/3/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:33:31 Uchwała Nr XV/4/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:38:02 Uchwała Nr XV/5/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:42:39 Uchwała Nr XV/6/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:50:23 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2019. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:07:39 Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:10:23 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:16:46 Uchwała Nr XVI/7/20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:21:55 Uchwała Nr XVI/8/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:26:51 Uchwała Nr XVI/9/20 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:30:26 Przekazanie organowi wykonawczemu wniosku Mieszkańców Wsi Łady-Mans oraz Mieszkańców wsi Załuski o wyasfaltowanie w 2020 roku drogi gminnej o numerze 136 obręb Lady Mans oraz drogi gminnej o numerze 91 obręb Łady-Mans. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:32:49 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:35:00 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:12:16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:17:15 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:24:05 Uchwała Nr XVII/10/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2020 roku”. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:31:41 Uchwała Nr XVII/11/20 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:36:48 Uchwała Nr XVII/12/20 w sprawie ustalenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, w tym nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:40:38 Uchwała Nr XVII/13/20 w sprawie warunków i trybu obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:44:29 Uchwała Nr XVII/14/20 w sprawie Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:56:27 UchwałaNr XVII/15/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:59:53 Uchwała Nr XVII/16/20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:04:19 Uchwała Nr XVII/17/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysów w sołectwach Załuski, Sokołowo. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:07:30 Uchwała nr XVII/18/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:11:41 Uchwała nr XVII/19/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:13:57 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2019 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-18 13:35:19 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Czerwin. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-18 13:37:50 Uchwała Nr XIX/28/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-18 13:40:40 Uchwała Nr XIX/29/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-27 12:08:27 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:11:20 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:12:16 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:29:48 Uchwała Nr XX/30/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:54:14 Uchwała nr XX/31/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 13:03:26 Uchwała nr XX/32/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 13:09:14 Uchwała nr XX/33/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:08:09 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Czerwin. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:09:24 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Czerwin. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:19:39 Uchwała Nr XXI/34/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:33:01 Uchwała Nr XXI/35/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:37:08 Uchwała Nr XXI/36/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:40:40 Uchwała Nr XXI/37/20 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:44:48 Uchwała Nr XXI/38/20 w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Dzwonku, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” oraz Regulaminu Klubu „Senior+” i zasad kwalifikowania uczestników. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-16 12:48:58 Uchwała Nr XXI/39/20 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Czerwin na lata 2020-2025”. XXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:38:54 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:39:56 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Czerwin XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:48:00 Uchwała Nr XXIII/44/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN przeciw
2020-12-03 13:01:53 Uchwała Nr XXIII/45/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:10:07 Uchwała Nr XXIII/46/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:17:18 Uchwała Nr XXIII/47/20 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:25:49 Uchwała Nr XXIII/48/20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:31:56 Uchwała nr XXIII/49/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 12:13:42 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, jako punkt 11. XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-03 13:35:26 Uchwała Nr XXIII/50/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:34:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:35:35 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:43:22 Uchwała Nr XXIV/51/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:55:55 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czerwin w roku szkolnym 2019/2020. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:31:06 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, jako punkt 6. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:53:50 Uchwała nr XXIV/52/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:18:08 Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:19:31 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Czerwin XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:28:30 Uchwała Nr XXVI/1/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2021 r. XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:31:44 Uchwała Nr XXVI/2/21 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na rok 2021 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:34:55 Uchwała Nr XXVI/3/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021 rok XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:38:09 Uchwała Nr XXVI/4/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:42:39 Uchwała Nr XXVI/5/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:51:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2020 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 12:55:03 Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 12:56:04 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:06:09 Uchwała Nr XXVIII/9/21 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:11:09 Uchwała Nr XXVIII/10/21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2020 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:19:26 Uchwała Nr XXVIII/11/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:22:51 Uchwała Nr XXVIII/12/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwin na lata 2021-2024” XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:25:25 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020 XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:27:38 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2020 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:29:43 Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2020 rok XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:31:34 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2020 r. XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 13:33:27 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2020 roku XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-02 12:44:10 Rozszerzenie porządku obrad jako pkt 8 -rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039. XXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN przeciw
2021-10-29 12:11:22 Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-10-29 12:12:27 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Czerwin XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-10-29 12:21:26 Uchwała Nr XXXIII/31/21 w sprawie ustalenia zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-10-29 12:24:55 Uchwała Nr XXXIII/32/21 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-10-29 12:28:22 Uchwała Nr XXXIII/33/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w sołectwie Stylągi XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-10-29 12:35:58 Uchwała nr XXXIII/34/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-10-29 12:37:35 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2021 r. XXXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 13:39:10 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 13:40:22 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 13:55:42 Uchwała Nr XXXIV/35/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:00:42 Uchwała Nr XXXIV/36/21 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN wstrzymał się
2021-11-26 14:04:56 Uchwała Nr XXXIV/37/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:08:10 Uchwała Nr XXXIV/38/21 w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-11-26 14:13:52 Uchwała Nr XXXIV/39/21 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2021 rok XXXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:06:15 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:07:24 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:13:47 Projekt uchwały Nr XXXVII/1/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku” XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:20:32 Projekt uchwały Nr XXXVII/2/22 w sprawie przekazania petycji właściwym podmiotom XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:25:45 Projekt uchwały nr XXXVII/3/22 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2022 rok XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:28:09 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021 XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:15:46 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:24:04 Projekt uchwały Nr XXXVIII/4/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:28:44 Projekt uchwały Nr XXXVIII/5/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:34:53 Projekt uchwały Nr XXXVIII/6/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Wiejskiego „Mój Rynek” w Czerwinie XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:39:02 Projekt uchwały Nr XXXVIII/7/22 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2022 rok XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:41:21 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2021 r. XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:33:57 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Czerwin po zmianach. XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:34:48 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:40:07 Projekt uchwały Nr XXXIX /8/22 w sprawie nadania nazwy „Królowej Pokoju” ulicy położonej we wsi Suchcice na terenie gminy Czerwin XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:43:54 Projekt uchwały Nr XXXIX/9/22 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwin na lata 2022- 2025” XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:47:44 Projekt uchwały NR XXXIX/10/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:52:21 Projekt uchwały Nr XXXIX/11/22 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia poboru i wysokości opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia terminów płatności dla inkasentów XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:56:18 Projekt uchwały Nr XXXIX/12/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:58:25 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2021. XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 15:00:28 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2021 roku. XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:30:10 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, jako punkt 12. XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 14:31:03 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, jako punkt 13. XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 15:04:42 Projekt uchwały nr XXXIX/13/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-04-12 15:09:22 Projekt uchwały Nr XXXIX/14/22w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. XXXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:05:32 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady Gminy Czerwin XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:06:34 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Czerwin XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:11:23 Projektu uchwały Nr XLII/24/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czerwin XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:14:39 Projekt uchwały nr XLII/25/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:21:10 Projekt uchwały nr XLII/26/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:33:31 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Czerwin XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:40:18 Projekt uchwały Nr XLIII/27/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Targowiska Wiejskiego „Mój Rynek” w Czerwinie XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:43:57 Projekt uchwały Nr XLIII/28/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:47:02 Projekt uchwały nr XLIII/29/22 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin i nadania jej statutu XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:50:06 Projekt uchwały nr XLIII/30/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:57:18 Projekt uchwały nr XLIII/31/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:58:56 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2022 r. XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-10-07 12:28:37 Przyjęcie porządku XLIII sesji Rady Gminy Czerwin XLIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:24:01 Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Gminy Czerwin wprowadzonych po zmianach XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:25:01 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Czerwin XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:26:02 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Czerwin XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:33:01 Projekt uchwały Nr XLV/33/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:43:51 Projekt uchwały Nr XLV/34/22w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:49:36 Projekt uchwały Nr XLV/35/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:58:26 Projekt uchwały Nr XLV/36/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:11:59 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin I kadencji, jako punk 10. XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 14:00:42 Projekt uchwały Nr XLV/37/22 w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin I kadencji XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:08:35 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy Czerwin XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:22:27 Projekt uchwały Nr XLVIII/1/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czerwin na 2023 rok XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:13:15 Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Czerwin XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:14:32 Przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czerwin XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:16:26 Przyjęcie protokołu z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czerwin XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:26:41 Projekt uchwały Nr XLVIII/2/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2023 rok XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:32:34 Projekt uchwały Nr XLVIII/3/23 w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 12:46:52 Projekt uchwały Nr XLVIII/4/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 13:00:31 Projekt uchwały Nr XLVIII/5/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-13 13:09:29 Projekt uchwały Nr XLVIII/6/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:09:15 Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Czerwin XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:10:26 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Czerwin XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:22:06 Projekt uchwały nr XLIX/7/23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:36:38 Projekt uchwały nr XLIX/8/23 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:40:29 Projekt uchwały Nr XLIX/9/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:10:02 Wprowadzenie do porządku obrad L sesji Rady Gminy Czerwin punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, jako punkt 11 oraz zmianę kolejności obrad. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:13:47 Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Gminy Czerwin L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:21:01 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Czerwin L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:28:41 Projekt uchwały nr L/10/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:33:58 Projekt uchwały Nr L/11/23 w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023 L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:38:13 Projekt uchwały Nr L/12/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2023 roku” L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:45:10 Projekt uchwały Nr L/13/23 w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki – Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany – Witnice, Chruśnice, Tyszki – Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk – Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady – Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki – Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:55:31 Projekt uchwały Nr L/14/23 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czerwin nr XXXI/24/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 11:00:50 Projekt uchwały Nr L/15/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Dzwonku L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 11:05:37 Projekt uchwały Nr L/16/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 11:08:10 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za