Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czerwin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Rafał Tyszka

Rafał Tyszka

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 72, przynależność: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy stała Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Czerwin . członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czerwin członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 12:41:36 w sprawie powołania skłau osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:44:58 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:50:04 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-30 12:53:14 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-11-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Sesja Inauguracyjna za
2018-12-07 12:10:15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:17:45 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:21:33 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2018-12-07 12:27:33 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok III sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:15:50 Uchwała Nr V/1/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:26:10 Uchwała Nr V/2/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:29:58 Uchwała Nr V/3/19 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2019 r. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:33:37 Uchwała Nr V/4/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:36:38 Uchwała Nr V/5/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-01-29 10:51:32 Uchwała Nr V/6/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice. V sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:16:33 Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Czerwin VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:17:46 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:24:45 Uchwała Nr VI/7/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:33:09 Uchwała Nr VI/8/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:36:52 Uchwała Nr VI/9/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 10:39:58 Uchwała Nr VI/10/19 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:27:37 Uchwała Nr VI/11/19 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-03-13 11:34:04 Uchwały Nr VI/12/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. VI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:08:34 Porządek obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:09:53 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Czerwin VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:13:14 Uchwała Nr VIII/23/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-18 15:18:16 Uchwała Nr VIII/24/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:00 Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:15:40 Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:23:11 Uchwała Nr IX/25/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:27:58 Uchwała Nr IX/26/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2018. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:32:50 Uchwała Nr IX/27/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 12:42:07 Uchwała Nr IX/28/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:07:36 Uchwała Nr IX/29/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-06-28 13:10:26 Uchwała Nr IX/30/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 13:06:52 Porządek obrad X sesji Rady Gminy Czerwin X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 13:08:03 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Czerwin X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 13:52:29 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 14:21:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 14:27:30 Uchwała w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-07-22 14:31:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:10:03 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Czerwin XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:13:26 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Czerwin XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:18:39 Uchwała Nr XI/35/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:22:41 Uchwała Nr XI/36/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:26:40 Uchwała Nr XI/37/19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:31:29 Uchwała Nr XI/38/19 zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:35:11 Uchwała Nr XI/39/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-08-30 10:39:13 Uchwała nr XI/40/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XI sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-09-30 14:14:50 Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Czerwin XII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-09-30 14:16:04 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Czerwin XII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-09-30 14:24:49 Uchwała nr XII/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:13:33 Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:16:14 Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:26:42 Uchwała nr XIII/42/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:31:32 Uchwała nr XIII/43/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:35:02 Uchwała Nr XIII/44/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:38:41 Uchwała Nr XIII/45/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:54:18 Uchwała Nr XIII/46/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-11-25 10:19:49 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Czerwin XIII sesja Rady Gminy Czerwin za
2019-12-30 12:09:10 Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:10:34 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Czerwin XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:20:03 Uchwała Nr XIV/47/19 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:49:38 Uchwała Nr XIV/48/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 12:55:28 Uchwała Nr XIV/49/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:09:21 Uchwała Nr XIV/50/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2020–2030. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2019-12-30 13:24:42 Uchwała Nr XIV/51/19 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. XIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:10:41 I. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 9 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:11:50 II. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, jako pkt 10 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:16:08 Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Czerwin XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:23:35 Uchwała Nr XV/1/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:26:54 Uchwała Nr XV/2/20 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na 2020 r. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:29:51 Uchwała Nr XV/3/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:33:31 Uchwała Nr XV/4/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:38:02 Uchwała Nr XV/5/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:42:39 Uchwała Nr XV/6/20 w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2020 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-02-11 12:50:23 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2019. XV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:07:39 Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:10:23 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Czerwin XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:16:46 Uchwała Nr XVI/7/20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:21:55 Uchwała Nr XVI/8/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:26:51 Uchwała Nr XVI/9/20 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:30:26 Przekazanie organowi wykonawczemu wniosku Mieszkańców Wsi Łady-Mans oraz Mieszkańców wsi Załuski o wyasfaltowanie w 2020 roku drogi gminnej o numerze 136 obręb Lady Mans oraz drogi gminnej o numerze 91 obręb Łady-Mans. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:32:49 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-03-13 11:35:00 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2019 rok. XVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:12:16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:17:15 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:24:05 Uchwała Nr XVII/10/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2020 roku”. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:31:41 Uchwała Nr XVII/11/20 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:36:48 Uchwała Nr XVII/12/20 w sprawie ustalenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, w tym nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:40:38 Uchwała Nr XVII/13/20 w sprawie warunków i trybu obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:44:29 Uchwała Nr XVII/14/20 w sprawie Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Czerwin. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:56:27 UchwałaNr XVII/15/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 11:59:53 Uchwała Nr XVII/16/20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:04:19 Uchwała Nr XVII/17/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysów w sołectwach Załuski, Sokołowo. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:07:30 Uchwała nr XVII/18/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:11:41 Uchwała nr XVII/19/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-06-10 12:13:57 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2019 rok. XVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:21:03 Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Czerwin. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:22:12 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Czerwin. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:29:15 Uchwała Nr XVIII/20/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2019. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:32:52 Uchwała Nr XVIII/21/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:38:56 Uchwała Nr XVIII/22/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 10:42:42 Uchwała Nr XVIII/23/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:00:17 Uchwała Nr XVIII/24/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:06:18 Uchwała Nr XVIII/25/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:13:30 Uchwała Nr XVIII/26/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-07-24 11:19:10 Uchwała Nr XVIII/27/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Malinowa nowego dotycząca wznowienia gospodarstwa chlewni świń. XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-18 13:35:19 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Czerwin. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-18 13:37:50 Uchwała Nr XIX/28/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-18 13:40:40 Uchwała Nr XIX/29/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czerwin za
2020-08-27 12:08:27 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:11:20 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:12:16 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Czerwin. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:29:48 Uchwała Nr XX/30/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 12:54:14 Uchwała nr XX/31/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 13:03:26 Uchwała nr XX/32/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-08-27 13:09:14 Uchwała nr XX/33/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:33:04 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Czerwin XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:34:26 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Czerwin XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:38:27 Uchwała Nr XXII/40/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:49:13 Uchwała Nr XXII/41/20 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czerwin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:52:36 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2036 XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 12:59:42 Uchwała nr XXII/43/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-10-29 13:01:24 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku XXII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:34:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:35:35 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:43:22 Uchwała Nr XXIV/51/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:55:55 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czerwin w roku szkolnym 2019/2020. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:31:06 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, jako punkt 6. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-18 12:53:50 Uchwała nr XXIV/52/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XXIV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:12:50 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Czerwin XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:14:25 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:26:06 Uchwała nr XXV/53/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:42:42 Uchwała nr XXV/54/20 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:46:01 Uchwała nr XXV/55/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2036 XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:50:21 Uchwała nr XXV/56/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2020-12-30 14:54:14 uchwała Nr XXV/57/20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin XXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:18:08 Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:19:31 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Czerwin XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:28:30 Uchwała Nr XXVI/1/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2021 r. XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:31:44 Uchwała Nr XXVI/2/21 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w gminie Czerwin na rok 2021 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:34:55 Uchwała Nr XXVI/3/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021 rok XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:38:09 Uchwała Nr XXVI/4/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:42:39 Uchwała Nr XXVI/5/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-02-12 12:51:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2020 XXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:10:14 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:11:25 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:20:45 Uchwała Nr XXVII/6/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2021 roku” XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:24:45 Uchwała Nr XXVII/7/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/46/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:52:54 Uchwała nr XXVII/8/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-03-18 12:55:20 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2020 rok XXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:09:31 Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Czerwin XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:10:59 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:23:48 Uchwała Nr XXIX/13/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:47:05 Uchwała nr XXIX/14/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2020 rok. XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 13:56:04 Uchwała nr XXIX/15/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:03:44 Uchwała nr XXIX/16/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039. XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:08:14 Uchwała Nr XXIX/17/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2020 XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:13:13 Uchwała Nr XXIX/18/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czerwin na lata 2021-2025 XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-06-29 14:19:57 Uchwała NR XXIX/19/21w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi XXIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:06:57 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Czerwin XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:08:05 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Czerwin XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:25:50 Uchwała Nr XXX/20/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:29:57 Uchwała Nr XXX/21/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:32:52 Uchwała Nr XXX/22/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-07-20 10:42:16 Wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Klubu Senior + w Dzwonku XXX SESJA RADY GMINY CZERWIN wstrzymał się
2021-08-27 10:15:23 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Czerwin XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:16:21 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Czerwin XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:20:48 Uchwała Nr XXXI/23/21 w sprawie nadania Statutu Klubu Senior+ w Dzwonku XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:29:50 Uchwała Nr XXXI/24/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:33:37 Uchwała Nr XXXI/25/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Czerwin na lata 2021-2023 XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:37:07 Uchwała Nr XXXI/26/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata 2021-2023 XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:40:28 Uchwała Nr XXXI/27/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-08-27 10:46:29 Uchwała Nr XXXI/28/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:08:36 Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Czerwin XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:09:33 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Czerwin XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:13:36 Projekt uchwały Nr XXXV/40/21 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Czerwin na rok 2022 XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:17:32 Projekt uchwały Nr XXXV/41/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:35:49 Projekt uchwały Nr XXXV/42/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:39:36 Projekt uchwały nr XXXV/43/21 w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-20 12:45:10 Projekt uchwały nr XXXV/44/21 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2021 rok XXXV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:10:19 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin, jako punkt 9 porządku obrad. XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:11:53 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, jako punkt 10 porządku obrad. XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:12:45 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2021 roku, jako punkt 11 porządku obrad. XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:23:27 Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:24:24 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Czerwin XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:35:28 Projekt uchwały nr XXXVI/45/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:54:21 Projekt uchwały nr XXXVI/46/21w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 10:59:27 Projekt uchwały Nr XXXVI/47/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2022 r. XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 11:03:36 Projekt uchwały Nr XXXVI/48/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwin XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 11:08:26 Projekt uchwały Nr XXXVI/49/21 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 11:14:10 Projekt uchwały Nr XXXVI/50/21 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2021-12-30 11:17:41 Projekt uchwały Nr XXXVI/51/21 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2021 roku XXXVI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:06:15 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:07:24 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Czerwin XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:13:47 Projekt uchwały Nr XXXVII/1/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku” XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:20:32 Projekt uchwały Nr XXXVII/2/22 w sprawie przekazania petycji właściwym podmiotom XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:25:45 Projekt uchwały nr XXXVII/3/22 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2022 rok XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-01-24 14:28:09 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021 XXXVII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:15:46 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:17:16 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:24:04 Projekt uchwały Nr XXXVIII/4/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:28:44 Projekt uchwały Nr XXXVIII/5/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:34:53 Projekt uchwały Nr XXXVIII/6/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Wiejskiego „Mój Rynek” w Czerwinie XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:39:02 Projekt uchwały Nr XXXVIII/7/22 w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2022 rok XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-03-04 12:41:21 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2021 r. XXXVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:07:28 Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Gminy Czerwin XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:08:34 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Czerwin XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:14:23 Projekt uchwały nr XL/15/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:26:45 Projekt uchwały nr XL/16/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:31:15 Projekt uchwały Nr XL/17/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2021 XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:36:19 Projekt uchwały nr XL/18/22 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2021 rok XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:38:19 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2021 rok XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:40:03 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2021 rok XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:41:52 Przyjęcie sprawozdania z działalności Dziennego Domu Senior+ w Czerwinie za rok 2021 XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:43:48 Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Senior+ w Dzwonku za rok 2021 XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:45:39 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2021 rok XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-03 12:47:25 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie za 2021 rok XL SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 13:07:14 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Czerwin XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 13:08:27 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Czerwin XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 13:50:47 Projekt uchwały Nr XLI/19/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 14:09:41 Projekt uchwały nr XLI/20/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2021 rok XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 14:19:18 Projekt uchwały nr XLI/21/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 14:26:30 Projekt uchwały nr XLI/22/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-06-29 14:31:57 Projekt uchwały nr XLI/23/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:05:32 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady Gminy Czerwin XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:06:34 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Czerwin XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:11:23 Projektu uchwały Nr XLII/24/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czerwin XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:14:39 Projekt uchwały nr XLII/25/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-09-02 12:21:10 Projekt uchwały nr XLII/26/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLII SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:24:01 Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Gminy Czerwin wprowadzonych po zmianach XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:25:01 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Czerwin XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:26:02 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Czerwin XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:33:01 Projekt uchwały Nr XLV/33/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:43:51 Projekt uchwały Nr XLV/34/22w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:49:36 Projekt uchwały Nr XLV/35/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:58:26 Projekt uchwały Nr XLV/36/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 13:11:59 Wprowadzenie do porządku obrad punktu - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin I kadencji, jako punk 10. XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-11-24 14:00:42 Projekt uchwały Nr XLV/37/22 w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin I kadencji XLV SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-06 14:14:28 Przyjęcie porządku obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czerwin XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-06 14:17:44 Projekt uchwały nr XLVI/38/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2045 XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-06 14:26:56 Projekt uchwały nr XLVI/39/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-06 14:37:47 Projekt uchwały Nr XLVI/40/22 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-22 13:38:19 Przyjęcie porządku obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czerwin XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-22 13:46:41 Projekt uchwały nr XLVII/41/22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2022-2031 XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2022-12-22 13:55:49 Projekt uchwały nr XLVII/42/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:09:15 Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Czerwin XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:10:26 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Czerwin XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:22:06 Projekt uchwały nr XLIX/7/23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:36:38 Projekt uchwały nr XLIX/8/23 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-01-27 12:40:29 Projekt uchwały Nr XLIX/9/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLIX SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:10:02 Wprowadzenie do porządku obrad L sesji Rady Gminy Czerwin punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, jako punkt 11 oraz zmianę kolejności obrad. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:13:47 Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Gminy Czerwin L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:21:01 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Czerwin L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:28:41 Projekt uchwały nr L/10/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:33:58 Projekt uchwały Nr L/11/23 w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023 L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:38:13 Projekt uchwały Nr L/12/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2023 roku” L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:45:10 Projekt uchwały Nr L/13/23 w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki – Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany – Witnice, Chruśnice, Tyszki – Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk – Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady – Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki – Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 10:55:31 Projekt uchwały Nr L/14/23 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czerwin nr XXXI/24/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 11:00:50 Projekt uchwały Nr L/15/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Dzwonku L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 11:05:37 Projekt uchwały Nr L/16/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-02-20 11:08:10 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r. L SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:10:38 Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Gminy Czerwin LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:11:43 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Czerwin LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:21:07 Projekt uchwały Nr LI/17/23 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:26:35 Projekt uchwały Nr LI/18/23 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:29:54 Projekt uchwały Nr LI/19/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Targowiska Wiejskiego „Mój Rynek” w Czerwinie LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:36:07 Projekt uchwały Nr LI/20/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/34/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:40:40 Projekt uchwały Nr LI/21/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/35/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:45:45 Projekt uchwały Nr LI/22/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:51:37 Projekt uchwały Nr LI/23/23 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czerwin LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:54:59 Projekt uchwały Nr LI/24/23 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w sołectwie Stylągi LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 14:59:36 Projekt uchwały Nr LI/25/23 w sprawie wzniesienia posągu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:07:51 Projekt uchwały Nr LI/26/23 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2022 rok LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:11:26 Projekt uchwały Nr LI/27/23 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:26:42 Projekt uchwały Nr LI/28/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z autopoprawką LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:28:31 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Czerwin za 2022 rok LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:30:50 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2022 rok LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:32:45 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2022 LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:34:37 Przyjęcie sprawozdania z działalności Dziennego Domu Senior+ w Czerwinie za rok 2022 LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:36:28 Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Senior+ w Dzwonku za rok 2022 LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:38:08 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2022 r. LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:39:39 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2022 rok LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2023-05-11 15:41:49 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2022 roku LI SESJA RADY GMINY CZERWIN za